Türkiye’nin Depremselliği

Deprem riski:Deprem tehlikesinin gerçekleşmesi durumunda, ekonomik ve sosyal kayıpların meydana gelme olasılığıdır.Bu çalışmaların temelini sismik tehlike analizleri oluşturur.

Deprem tehlikesi:Hasar ve can kaybı yaratabilecek  büyüklükte bir depremden kaynaklanan yer hareketinin belirli bir yerde ve belirli bir zaman aralığında oluşma olasılığı (ihtimali) olarak tanımlanır.

 sismik risk = deprem tehlikesi x kayıp

Mühendislik çalışmalarında proje sahasının Deprem Tehlikesi ve Sismik Riski jeofiziğin bir alt dalı olan sismolojik araştırmalarla aydınlatılır.Bu bağlamda yapılanlar:

  •  Yerel ve bölgesel deprem etkinliği (sismisite haritası)
  •  Sismotektonik harita
  •  Deprem oluşum özellikleri, odak mekanizması, Dönüş periyodu
  •  Kayıt süresi, max.genlik (ivme ve hız), ivme azalım ilişkileri
  •  Deprem kaynağı (derinlik-magnitüd-yırtılma boyutu ilişkileri)
  •  Sismik zonlanma ve yerleşim alanlarına etkisi
  •  Mikro deprem etkinliği ve/veya mevcut faylarla ilişkisi

Ülke çapında depremlerin izlenmesi, kaydedilmesi, değerlendirilmesi, arşivlenmesi ve duyurulması işleri gelişmiş bir Ulusal Deprem İzleme Ağı Sistemi adı altında ele alınmaktadır.

  • Depremsellik: Depremsellik, deprem oluşumunun uzay ve zaman içerisindeki dağılımı ile ilgili problemleri içerir. Depremsellik deprem olaylarını ve bunların etkilerini içeren sismik alanın tanımıdır.Depremsellikte bir deprem kuşağına çok yakın olmak veya üzerinde olmak önemli bir belirleyicidir. Ayrıntılı depremsellik hesaplarında tehlikesi yüksek bir diri fayın ne tür bir deprem fayı üreteceğinin tahminini iyi yapmak gerekmektedir.

Not: Bu makale NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 

MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ

JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

öğretim üyelerinin ders notlarından

faydalanılarak hazırlanmıştır.

Kaynak Göstermeden yayınlamayınız. 

Etiketler: yer manyetik alan,manyetik kalkan,manyetosfer,manyetik fırtına,aurolar,kutup terslenmeleri,jeofizik ders notları,jeofizik mühendisliğine giriş ders notları, genel jeofizik ders notları,jeofizik mühendisliği ders notları