Foraminifer Kavkı Biyometrisi Ders Notları

 

FOROMİNİFER NEDİR ?

Foraminiferler okyanuslarda yaşayan ve mineralize bir test (kabuk, kavkı) üreten tek hücreli organizmalardır. Foraminiferler genellikle kalsiyum karbonat (CaCO3) testlidir, fakat testlerin bir kısmı da deniz tabanındaki çimentolanmış partiküller veya organik malzemelerden oluşabilir.

 

Foraminifer testleri belirli şekil ve boyutlarda oluşur. Bazı testler basit, tek localı şekillerde olabilirken diğerleri çok localı ve daha karmaşık yapılı olabilmektedir.

Tipik olarak mikroskopik boyutlardadır ve boyutları genellikle 0,1-1 mm arasında değişmektedir.Bununla birlikte, jeolojik geçmişte 10 cm.den daha büyük çaplı testlere sahip foraminiferler de mevcuttur.

FORAMİNİFERLER NE TÜR ORTAMLARDA YAŞAR ?
Organizma testin içinde yaşar. Testin deliklerinden uzanan Rhizopodlar, foraminiferin beslenmesine, kavkısını yapılandırmasına, ya da hareket etmesine veya deniz tabanına bağlı kalmasına yardım eder.

Foraminiferler deniz suyundaki çözülmüş organik materyal, alg, bakteri, küçük hayvanların larvalarını da dahil çok farklı yiyecekler yerler.

Bazı foraminifer türleri sembiyotik (ortakyaşar) alglere ev sahipliği yaparlar. Alglere ev sahipliği yapan türler ekvatora yakın bölgelerde daha yaygındır. Foraminiferler de balıklar ve diğer küçük denizel hayvanlar tarafından yenir ve böylece denizel besin ağının önemli bir kısmını oluştururlar.

Foraminiferler Kuzey Kutbu’ndan Güney Kutbu’na kadar okyanuslar boyunca dağılmış durumdadırlar. Tüm derinliklerde bulunabilmişlerdir. Tüm tuzluluk, sıcaklık ve ışık şartlarına uyum sağlayabilmektedirler. Hemen hemen tüm türler denizel ortamları tercih ederken, bazı türler tatlı sularda bulunmaktadır.

FORAMİNİFER ÇEŞİTLERİ NELERDİR ? 
Foraminiferler bentik ve planktik forominiferler olmak üzere ikiye ayrılır:

1-Bentik foraminiferler: Deniz tabanının üstünde veya içinde yaşarlar. Güncel türlerin büyük bir çoğunluğu bentiktir.

2-Planktik foraminiferler: Su içerisinde serbest yüzerler.

FORAMİFER TESTLERİ (KAVKILAR) NELERDİR ?
Foraminiferlerin sınıflamasında duvar yapısı ve bileşimi çok önemlidir.

1. Organik duvarlı testler: Altordo Allogramiina. Tektin adı verilen yalancı kitinli ve proteinli malzemeden oluşur.

2. Aglütinat testler: Altordo Textulariina. Aglütinat ilk gelişen test tipidir (500 milyon yıldan daha önce) Deniz tabanında toplanan küçük çimentolanmış tanelerden oluşur. Parçacıklar organik, karbonat veya demirli çimento ile tektin bir tabana yapıştırılmıştır.

Deniz tabanında bulunan mineral ve organik maddelerin organik, karbonatlı veya demirli bir çimento ile birleşmesiyle oluşurlar. Taneler kokkolit, sünger spikülleri veya ağır mineraller olabilir.

Textularia Karbonifer

Aglütinat duvar yapısı: Deniz tabanında bulunan mineral ve organik maddelerin organik, karbonatlı veya demirli bir çimento ile birleşmesiyle oluşurlar. Taneler kokkolit, sünger spikülleri veya ağır mineraller olabilir.
3. Karbonatlı testler: En bol bulunan testlerdir. Altordoların her birinde duvar mikroyapısı farklıdır.

Altordo Miliolina: Duvar yapısı porselenimsi olup üstten aydınlatmada süt beyaz renginde, alttan aydınlatmada ise koyu renklidir

Altordo Fusulinina: test duvarı üstten aydınlatmada opak, alttan aydınlatmada koyu renklidir

Altordo Rotaliina: üstten aydınlatmada camsı (hyalin), alttan aydınlatmada berrak görülür. Kalın duvar, ince ve sık delikler, granüller, dikenler ve pigmentler bu berraklığı gölgeler.

Fusulinina: test duvarı üstten aydınlatmada opak, alttan aydınlatmada koyu renklidir.

Üstten Aydınlatma – Alttan Aydınlatma

Foraminifer testleri tek localı (= üniloculer) veya çok localı (= multiloculer) olabilir.